Η Τουρκία άποτελειται κυρίως άπό ένα όροπέδιο μέσου ύψους 1000 μ. Από παντου περιβάλλεται άπό όρη, πού άφήνουν μόνο λίγες διαβάσεις, άπό τίς οπο1ες γίνεται ή έπικοινωνία μέ τήν υπόλοιπη χώρα. Σέ μεγάλο μέρος τού όροπεδίου τά νερά τών βροχών δέν έχουν διέξοδο πρός τή θάλασσα καί ή μαζεύονται σέ χαμηλότερα μέρη καί σχηματίζουν λίμνες, κυρίως άλμυρές, ή χάνονται στίς έρημες άμμώδεις έκτάσεις τού όροπεδίου, γιατί καταπίνονται άπό τήν άμμο.
Βόρεια τού όροπεδίου έκτείνονται οί όροσειρές τού Πόντου ή Ποντικές Αλπεις πού άρχίζουν άμέσως άπό τήν παραλία ή άφήνουν πρός τό μέρος της στενές πεδιάδες. Οί όροσειρές τού Πόντου άρχίζουν άπό τήν Προποντίδα, κατευθύνονται παράλληλα πρός τίς ακτές καί φτάνουν ώς τά σύνορα τής Ρωσίας. Τό ύψος τους ποικίλλει, φτάνει ώς τά 3000 μ επίσης έχουν αρκετό πλάτος. Πρός τά Ν καί Α τής Μ. Ασίας έκτείνονται οί όροσειρές τού Ταύρου, τού Αντίταυρου (3500 μ.) καί τό σβησμένο ήφαίστειο Αργαίος (3916 μ,) καί, πρός τά σύνορα μέ τή Ρωσία καί τό Ιράν, τά σβησμένα ήφαίστεια Μεγάλο καί Μικρό Αραράτ (5198 καί 3911 μ.), πού προεκτείνονται καί μέσα σ αυτές τίς χώρες.
Πρός τά Δ τής χερσονήσου βρίσκονται τά όρη Όλυμπος τής Μυσίας (2550 μ.), ή Ιδη (1770 μ.) στή χερσόνησο τής Τροίας, ό Τμώλος (2120 μ.) καί μερικά άλλα χαμηλότερα. Τά άρη αυτά άφήνουν λίγες μόνο διαβάσεις. Ονομαστή διάβαση στήν αρχαιότητα, μέσ άπ τήν όροσειρά Τού Ταύρου, είναι ή όνομαζόμενη πύλες ή «θύρα» τής Κιλικίας. Απ αυτή περνά αύτοκινητόδρομος καί ή σιδηροδρομική γραμμή Κωνσταντινούπολης – Βαγδάτης.
Ανάμεσα στις όροσειρές σχηματίζονται διάφορες άρκετά εύφορες κοιλάδες καί στα Δυτικά καί Νότια παράλια εύφορες πεδιάδες.
0 θαλάσσιος διαμελισμός είναι μεγάλος στα δυτικά παράλια, αλλ dσήμαντος στό Νότια καί προπαντός στό Βόρεια. Στό Βόρεια σχηματίζεται ή χερσόνησος τής Σινώπης καί ή χερσόνησος Σκούταρι ή τής Χρυσούπολης (ανάμεσα στον Εύξεινο καί τήν Προποντίδα). Στό Δυτικά σχηματίζεται ή χερσόνησος τής Τροίας. Νοτιότερα άπ αυτή σχηματίζονται οί κόλποι τού Αδραμυτίου, τής Σμύρνης καί οί χερσόνησοι τής Ερυθραίας απέναντι στή Χίο, τής Μυκάλης απέναντι στή Σάμο καί τής Αλικαρνασσού απέναντι στήν Κω. Ανάμεσα σ αυτές τίς δυό χερσονήσους σχηματίζεται ό κόλπος τού Κεραμεικού. Στό Νότια σχηματίζονται οι χερσόνησοι τής Λυκίας καί τής Κιλικίας καί ανάμεσα σ αύτές ό κόλπος τής Αττάλειας.

Πολεις: Αγκυρα , Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Τά Αδανα (351.000 κ.) κοντά στον κόλπο τής  Αλεξανδρέττας βρίσκονται νοτιότερα dπό τή Χρυσούπολη καί είναι ή παλιά Χαλκηδών, όπου τό 415 μ.Χ. έγινε ή Δ” Οικουμενική σύνοδος. Μικρότερες πόλεις στό νότια είναι ή Αλεξανδρέττα καί ή  Αντιόχεια.                    Αττάλεια καί ή Μερσίνα. μικρά λιμάνια στό νότια παράλια πρός τή Μεσόγειο. Μέχρι τή Μερσίνα φτάνει διακλάδωση τής σιδηροδρομικής γραμμής καί στό ΒΑ της βρίσκεται ή μικρή πόλη Ταρσός πατρίδα τού “Αποστόλου Παύλου. Στήν Προποντίδα βρίσκονται ή Νικομήδεια  καί τά Μουδανιά καί νότια τής Νικομήδειας ή μικρή πόλη “ίσνίκ• αύτή είναι ή παλιά Βυζαντινή πόλη Νίκαια, στήν όποία τό 325 μ.Χ. έγινε ή Α Οικουμενική Σύνοδος. Στό παράλια τού Εύξεινου πόντου σημαντικότερες πόλεις είναι: ή Σινώπη. ή Σαμψούντα, ή Κερασούντσ, καί ή Τραπεζούντα.   Στό έσωτερικό τής “Ασιατικής Τουρκίας βρίσκονται ο1 πόλεις: Αίδίν, “Οόεμήσιο, Οϋσάκ, Δορύλαιο (“Εσκή-Σεχίρ) Άφιόν-Καρά-Χισάρ, Ικόνιο (Κόνια), Καισάρεια (πατρίδα τού Μεγάλου Βασιλείου), Σεβάστεια, “Ερζερούμ, Δισρβεκίρ .

Δημοσιεύτηκε στο ΑΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορίες