0ι Οροσειρές πού ύψώνονται στά παράλια της Τουρκίας έμποδίζουν τούς θαλάσσιους άνέμους νά προχωρήσουν στό έσωτερικό τής χερσονήσου καί νά φέρουν σ αύτό τήν εύεργετική τους έπίδραση (δηλ. βροχές, δροσερά καλοκαίρια καί ήπιους χειμωνες . Γι αύτό τό έσωτερικό άροπέδιο έχει κλίμα ήπειρωτικό μέ Θερμά καλοκαίρια, ψυχρούς χειμώνες καί μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας άνάμεσα στό καλοκαίρι καί στό χειμώνα, άκόμα καί άνάμεσα στίς ώρες τής ίδιας ήμέρος. Γενικά οί βροχές στό έσωτερικό τής χώρας είναι λίγες καί τό έδαφος στεππωδες, δηλ σκεπάζεται άπό χαμηλά χορτάρι καί είναι κατάλληλο μόνο γιά κτηνοτροφία. Σέ μερικές περιοχές οί βροχές είναι τόσο λίγες (κάτω άπά 0,25 μ. τό χρόνο), ώστε σχηματίζονται έκε1 έρημοι σέ μεγάλη έκταση, όπως ή Αλμυρά έρημος. Στό δυτικά καί οτά νότια παράλια, πού επιδρά ή Μεσόγειος, τό κλίμα είναι Μεσογειακό, δηλ. μέ δροσερά καλοκαίρια, ήπιους χειμώνες καί βροχές, κυρίως τό φθινόπωρο καί τά χειμώνα. Στό παράλια όμως πρός νότο ή θερμοκρασία είναι ύψηλότερη, γιατί έπιδρουν οί θερμοί νότιοι άνεμοι, πού φυσούν άπό τήν Αφρική, καί καμιά φορά τό καλοκαίρι φτάνει ώς τούς 50°C. Γι αυτό στό παράλια αυτά καλλιεργούν-ται φυτά τών θερμών χωρών, όπως τά ζαχαροκάλαμο καί ή μπανανιά. Μερικές φορές ώριμάζουν τούς καρπούς των καί οί χουρμαδιές (φοίνικες). Ιδιαίτερο κλίμα έχουν τά βόρεια παράλια άπό τήν επίδραση τών ύγρών καί ψυχρών ΒΑ. άνέμων, πού φυσούν άπό τόν Εύξεινο Πόντο. Τά κλίμα αύτό λέγεται ποντικό καί μοιάζει λίγο μέ τό μεσογειακό, άλλά έχει ψυχρότερους άνέμους καί περισσότερες βροχές. Γι αύτό οί ποντικές Αλπεις σκεπάζονται άπό δάση.

Δημοσιεύτηκε στο ΑΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορίες