Επειδή οι βροχές πού πέφτουν στό εσωτερικό τής Μ. Ασίας είναι λίγες, οι ποταμοί γενικά είναι μικροί καί λίγοι. Ο πιό μεγάλος είναι ο Ιλος γνωστός άπδ τήν Ιστορία, γιατί κοντα σ αυτόν νικήθηκε ό Κροίσος 0 Σαγγάριος είναι γνωστός άπά τίς μάχες πού έκαναν τά στρατεύματά μας μέ τούς Τούρκους κατά τή Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) καί οι δυό αυτοί ποταμοί χύνονται στdν Εύξεινο. 0 Γρανικός είναι γνωστός, γιατί έκει νικήθηκαν οί Πέρσες άπό τό Μέγα Αλέξανδρο (344 π.Χ.). Χύνεται στήν Προποντίδα.

Ο Ερμος χύνεται στάν κόλπο τής Σμύρνης καί ό παραπόταμος τού Ερμου, ό Πακτωλάς είναι γνωστός άπό τήν αρχαιότητα, γιατί ή άμμος του περιείχε χρυσό. Αλλοι ποταμοί είναι: δ Μαίανδρος πού χύνεται κοντά στήν δρχαία Μίλητο, άπέναντι στή Σάμο, σχηματίζοντας κατά τή ροή του πολλούς μαιάνδρους, ο Κύδνος πού σ αυτόν λούστηκε ο Μ. Αλέξανδρος καί άρρώστησε, ό Καλύκανόρος πού χύνεται στή Μεσόγειο, τέλος δ Ευφρατης καί ό Τίγρης στά ΝΑ τής χώρας, πού χύνονται στόν Περσικά κόλπο.
0i μεγαλύτερες λίμνες είναι ή Αλμυρά λίμνη ή Τατα. Το νερο της καθώς έξατμίζεται, άφήνει κάθε χρόνο στις όχθες ένα στρώμα άλάτι, πού έχει πάχος πολλές φορές ώς ένα μέτρα. η Ακ-Σεχήρ, ή Ασκανια κοντά στήν Προποντίδα καί ή λίμνη Βάν, ή πιo μεγάλη άπ όλες στ Ανατολικά τής χερσονήσου.

Δημοσιεύτηκε στο ΑΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορίες