Η Ασία εχει έκταση 44.000.000 km2 καί εϊναι ή μεγαλυτερη άπ όλες τις Ηπείρους,σχεδόν τετραπλάσια τής Ευρώπης.  Εχει ορια οτα Ανατολικά τόν Είρηνικό Ωκεανό, στά Νότια τόν Είρηνικό καί Ινδικό, στό Βόρεια τό Βόρ. Παγωμένο Ωκεανό καί στά Δυτικά τήν Ερυθρά καί τή Μεσόγειο Θάλασσα, τό Αιγαιο Πέλαγος, τόν Ελλήσποντο, τήν Προποντίδα, τό Βόσπορο καί τόν Ευξεινο Πόντο .

Μέ τήν Ευρώπη ένώνεται άπό τόν Καυκασο ώς τό Βόρ. Παγωμένο Ωκεανό ετσι μπορεί ή Ευρώπη νά Θεωρηθεί μιά μεγάλη χερσόνησος τής Ασίας. Πραγματικά, ή Ασία μαζί μέ τήν Εϋρώπη θεωρείται άπό φυσική άποψη μιά ήπειρος καί δνομάζεται Ευρασ7α. Τά συνορα Εϋρώπης καί Ασίας δέν εϊναι άπόλυτα όρισμένα· μπορεί όμως νά δριοταϋν μέ μιά τεθλασμένη γραμμή Που 6Π τόν Καυκασο, τήν Κασπία θάλασσα, τόν Ουράλη ποταμό καί τά Ουράλια «Ορη φτάνει ώς τό Βόρ. Παγωμένο Ωκεανό. Στό συνορα Ασίας καί Αφρικής ϋπάρχει μιά χαμηλή, άμμώδης καί στενή λουρίδα γής, που λέγεται Ισθμός τοϋ Σουέζ. Εδώ άνοίχτηκε ή διώρυγα τοϋ Σουέζ, που συνδέει τήν Ερυθρά θάλασσα μέ τή Μεσόγειο.

Υψηλές όροσειρές καί έκτεταμένες έρημοι έμποδίζουν τήν είσοδο άπό τήν Εϋρώπη στό έσωτερικό τής Ασίας καί τής «Απω Ανατολής. Αϋτές ot υψηλές όροσειρές κάνουν τήν Ασία πιό υψηλή άπό τις άλλες ηπείρους, μέ μέσο υψος 1010 μ. (Ευρώπη 330 μ., Αυστραλία 360 μ., Ν. Αμερική 550 μ., Β. Αμερική 600 μ. καί Αφρική 660 μ.

 

ΧΑΡΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΑΣΙΑ

Κατηγορίες