Τήν  Τουρκία άποτελούν ή χερσόνησος τής Ευρωπαικης και της Μικράς Ασίας ένα μέρος τού Κουρδιστάν καί τής Αρμενίας , τά νησιά τού Αϊγαίου Ίμβρος καί Τένεδος καί τέλος τά νησιά τού Μαρμαρά καί τά Πριγκηπονήσια στήν Προποντίδα.
Η Ασιατική Τουρκία άποτελει τό πιό μεγάλο τμήμα τής Τουρκικής Δημοκρατίας καί έχει έκταση 756.855 km2. (Συνολικά ή έκταση είναι 780.576 km2, ότι αυτά τά 23.721 άνήκουν στήν Ευρωπαϊκή Τουρκία ή Ανατολική Θράκη, πού έξετάστηκε μέ τήν Ευρώπη). Είναι δηλ. ή Ασιατική Τουρκία σχεδόν εξαπλάσια σέ έκταση άπό τήν Ελλάδα (έκταση Ελλάδας 132.563 km2). Στα Β καί ΒΔ βρέχεται άπό τόν Εύξεινο Πόντο, τό Βόσπορο, τήν Προποντίδα καί τόν Ελλήσποντο ή Δαρδανέλλια . Στα Δ άπό τό Αίγαίο Πέλαγος. Στα Ν συνορεύει μέ τή Μεσόγειο, τή Συρία καί τό Ιράκ καί στα Α μέ τό Ιράν καί τή Ρωσια.

Κύρια άπασχόληση τών κατοίκων είναι ή γεωργία καί ή κτηνοτροφία. Επειδή όμως ή χώρα είναι όρεινή καί έπειδή οϊ έρημοι καί οι στέππες έχουν μεγάλη έκταση έξαιτiας τής άνομρρίας, τό καλλιεργήσιμα έδαφος είναι πολύ λίγο. Το περισσότερο καλλιεργήσιμο έδαφος βρίσκεται στίς παραλιακές πεδιάδες. Καλλιεργουνται δημητριακά, καπνός, πού ή παραγωγή καί ή εξαγωγή του είναι μεγάλη (ίδίως στίς Ηνωμ. Πολιτείες), βαμβάκι στά νότια, σύκα καί σταφίδα στήν περιοχή τής Σμύρνης, ξηροί καρποί (καρύδια, άμύγδαλα, φουντούκια), επίσης βερύκοκα, κεράσια καί κάστανα στήν περιοχή τού Πόντου. ( Η Κερασους άφείλει τό όνομά της στά άφθονα κεράσια της). Στό παράλια πού έχουν μεσογειακό κλίμα, καλλιεργουνται ελιές (ή Τουρκία μαζί μέ τήν Ισπανία, τήν Ιταλία καί τήν Ελλάδα έχουν τή μεγαλύτερη παραγωγή λαδιού). Στήν περιοχή τού Αφιόν-Καραχισάρ καλλιεργείται ένα είδος παπαρούνας (μήκων ή ύπνοφόρος, κοινώς άφιόνι, άπ όπου τό όνομα τής περιοχής), άπ τήν όποία παράγεται τό όπιο γιά φαρμακευτικούς σκοπούς. Τελευταία άρχισαν νά καλλιεργούν σέ μεγάλα βαθμό ζαχαρότευτλα γιά τήν παραγωγή ζάχαρης, πού επαρκεί γιά τήν τοπική κατανάλωση. Αντίθετα βρίσκεται σέ παρακμή ή καλλιέργεια τής μουριdς, διότι έχει μειωθει πολύ ή έκτροφή μεταξοσκωλήκων καί ή παραγωγή μεταξιού, πού βρισκόταν κυρίως στά χέρια τών Ελλήνων.
Η κτηνοτροφία άναπτύσσεται στις στετmώδεις έκτάσεις τού έσωτερικού άροπεδίου. Εκτρέφονται κύρίως πρόβατα (26,5 έκατομ.) καί κατσίκια (11,5 έκατομ.) άλλά καί βοοειδή, άλογα κα) καμήλες. Οί βοσκοί ζουν νομαδική ζωή καί μετακινούνται άπό τή μιά περιοχή στήν άλλη, όπου υπάρχει χορτάρι. Τό καλοκαίρι άνεβαίνουν στό υψηλά άρεινά βοσκοτόπια. Στήν περιοχή τής Αγκυρας υπάρχει μιά ποικιλία γίδας, που  έχουν μεταξένιο μαλλί πού είναι περιζήτητο• ή έξαγωγή του γίνεται κυρίως στήν Αγγλία. Αρκετά άναπτυγμένη είναι καί ή πτηνοτροφία.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΑΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορίες