Η Αφρική έχει έκταση 30.154.000 τχ καί έρχεται τρίτη ανάμεσα στίς ήπείρους (μετά τήν  Ασία καί τήν Αμερική). Μαζί μέ τήν Εύρώπη καί τήν Ασία αποτελούν τόν Παλαιό Κόσμο, είναι δηλ. από τις ήπείρους πού από παλιά γνώριζε ό άνθρωπος. Παρ όλα αυτά καί μολονότι βρίσκεται πολύ κοντά στήν Εύρώπη καί χωρίζεται απ αυτή μέ τό στενό πορθμό τού Γιβραλτάρ (16 km πλάτος), ώς τά τελευταία χρόνια έμεναν άγνωστα τά πιό πολλά μέρη της. Αίτία ήταν ό ελάχιστος Θαλάσσιος διαμελισμός πού παρουσιάζει ή Αφρική.
Εκτός από αυτό σέ όλα τά παράλιά της συναντούμε ή ψηλά όρη, πού εκτείνονται κατά μήκος τών ακτών (όπως π.χ. ό «Ατλαντος στή Β. Αφρική) ή άμμώδεις καί αφιλόξενες παραλίες (πρός τόν Ατλαντικό) χωρίς κανένα φυσικό λιμάνι, ή τέλος εμπόδια από επικίνδυνα κοραλλιογενή νησιά καί ύφάλους. «Ολα αυτά δυσκολεύουν τήν προσέγγιση καί διείσδυση στό εσωτερικό τής ήπείρου. Εκτός από αυτά παρεμβάλλονται καί άλλα εμπόδια: απ τήν παραλία αρχίζουν μεγάλες έρημοι, όπως ή Σαχάρα καί ή Καλαχάρη, πού εμποδίζουν τελείως τή διείσδυση στό εσωτερικό. Γύρω στόν Ισημερινό πυκνά καί άδιαπέραστα δάση (ζούγκλες) κλείνουν τό δρόμο πρός τό εσωτερικό. Καί εκεί ακόμη όπου υπάρχουν πλωτοί ποταμοί είναι αδύνατο νά -προχωρήσει κανείς βαθιά στό εσωτερικό, επειδή οί μεγάλοι καταρράκτες στέκονται εμπόδιο. «Ολα αυτά συνετέλεσαν, ώστε τό έσωτερικό τής Αφρικής νά παραμείνει άγνωστο στούς Ευρωπαίους γιά πολύ καιρό. Απ όλη τήν Αφρική μόνο ή Β. Αφρική ήταν από τήν αρχαιότητα γνωστή.

Τό 14ο αίώνα πρώτοι οί Πορτογάλοι κατόρθωσαν νά περιπλεύσουν τήν Αφρική. Τό 1 5ο αίώνα εξερευνήθηκαν τά παράλιά της όπό τό Βάσκο-δέ-Γάμα καί μόνο τό 19ο αίώνα έξερευνήθηkε τό εσωτερικό.

ΧΑΡΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΑΦΡΙΚΗ

Κατηγορίες